Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku a Instagrame (ďalej len „Podmienky“) vydané v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení.

 • Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Emday Photography
  Sídlo: Okružná 2060/5, 026 01 Dolný Kubín
  IČO: 54160278
  Zapísaný v registri: Okresný úrad Dolný Kubín
 • Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 05.07.2003 do 31.07.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 • Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke
 • Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže v súťažnom príspevku označil 2 ľudí. Zároveň sledoval facebookovú stránku fb.com/emday.photography a instagramovú stránku @emday.photography a zdieľať súťažný príspevok
 • Výhra
  Výhrou v súťaži je zľava pre službu “Kameraman+Fotograf – Balíček 3″. Vyžrebovaný budú 3 ja výhercovia, 1. získa zľavu 55%, 2. získa zľavu 35% 3. získa zľavu 15%.
 • Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (akým spôsobom)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na instagramovej a facebookovej stránke Emday Photography. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 • Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 
 • Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
 • Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 • V Dolnom Kubíne, dňa 05.07.1999